KVKK AYDINLATMA METNİ

1-Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Bu Kanun Kapsamındaki Haklarınız Hakkında Bilgilendirme Formu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, kişinin kimlik, iletişim, ikametgah, özgeçmiş gibi bilgileri ile fiziksel özelliklerinden günlük faaliyetlerine kadar tüm bilgileri ile çalışma hayatında ücret, sağlık bilgileri, sendika üyeliği, performans kayıtları, mesleki geçmişi, eğitim, sertifika bilgileri ve işverenle hizmet ilişkisi kapsamında edinilen, ilgili kişiyi tanıtan her türlü bilgi ve belge, kişisel veri / özel nitelikli kişisel veri kapsamındadır.

İş sözleşmesi yapılması amacıyla iş başvurusu sırasında ve/veya iş sözleşmesinin yapıldığı esnada, ilgili kişi tarafından hem yüz yüze, hem de sözlü, yazılı ve/veya elektronik ortamlarda paylaşılan, gerek taraflar arasındaki sözleşmenin yapılması ve yerine getirilmesi için gereken ve ayrıca kanuni yükümlülükler gereği alınan tüm kişisel bilgiler, adayın ihtiyaçlar kapsamında işe yerleştirilebilmesi ve iş sözleşmesinin yapılması ile yerine getirilmesi amacıyla Veri Sorumlusu sıfatı ile Zergroup tarafından işlenebilecektir.

İş görüşmesi kapsamında görüşme yöntemleri Zergroup tarafından belirlenir, görüşmelerin kapsamı grup görüşmesi, panel görüşme, birebir görüşme gibi çeşitlendirilebilir.Kişisel veriler görüşmelerde sözlü olarak adaydan alınabilir ve kaydedilebilir.

Kişisel veri kapsamındaki bilgi ve belgelerin usulüne uygun şekilde işverene verilmemesi nedeniyle, işverenin yerine getiremediği yasal yükümlülükler nedeniyle doğabilecek zararlardan aday sorumludur.

İş Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, Sosyal Sigortalar İşlemleri Yönetmeliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Yönetmeliği, Gelir Vergisi Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik gibi yasal düzenlemelerde yer alan işveren yükümlülükleri ve bilgilerin yasal süreler dahilinde saklanmasına ilişkin düzenlemeler ile Sosyal Sigortalar Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu gibi yasal otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirilmesi amacı ile kişisel veriler, özel nitelikli kişisel veriler, sağlık verileri Veri Sorumlusu olarak sistemlerimize kaydedilmekte, depolanmakta, korunmakta, sınıflandırılmakta, güncellenmekte ve yasal sınırlar dahilinde resmi makamlar ve 3. kişiler ile paylaşılabilmekte veya “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nda sayılan şekillerde işlenebilmektedir.

Ayrıca yukarıda belirtilen mevzuatlar kapsamında işveren yükümlükleri göz önünde bulundurularak, temin edilen özel nitelikli olanlar da dahil olmak üzere kişisel sağlık verileri, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) çerçevesinde, belirlenen şekillerde işlenmektedir.

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” gereğince, kişisel veriler, özel nitelikli kişisel veriler ve kişisel sağlık verilerinizin; işlenip işlenmediğini sorma, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya dışında aktarıldığı 3. kişileri öğrenme, kişisel verilerin eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, bu düzeltme işleminin bilginin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, yasal sınırlar hariç olmak üzere “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, aktarıldığı 3. kişilere silinme/yok edilme talebinizin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip bulunmaktasınız.

2-Veri Sahibinin Açık Rıza Beyan Formu

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” gereğince, kişisel verilerimin, özel nitelikli kişisel verilerimin, sağlık verilerimin Zergroup tarafından işlenmesine ilişkin yukarıdaki bilgilendirme metnini aldım. Zergroup tarafımca sözlü/yazılı ve/veya elektronik ortamda verilen kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dahil olmak üzere her türlü kişisel verimin, özel nitelikli kişisel verimin, kişisel sağlık verilerimin Zergroup tarafından işlenmesine, iş sözleşmesi yapılması amacıyla aday seçimi, iş sözleşmesinin imzalanması ve iş sözleşmesi gereği ile bu hizmetlerin planlanması amacıyla, gerekse de yukarıda belirtilen mevzuatlar kapsamında paylaşımın gerekli olduğu diğer kişi ve kuruluşlar, istihbarat amacıyla önceki işverenler, Zergroup iş sözleşmesinin yapılması ve yerine getirilebilmesi için aldığı hizmetler çerçevesinde sözleşme imzaladığı kişiler ve onların işbirliği içinde olduğu üçüncü kişilerle paylaşılmasına, kişisel veriler, özel nitelikli kişisel veriler, sağlık verilerimin “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nda ve “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik”te tanımlanan kapsamda işlenmesine muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.